CONTACTUS/ BOOKMARK/ 中文版/
  

Research Groups :

A01: Modern Analytical Electron Microscopy and Application in Material Sciences

Members: Yu Ri-cheng , Duan Xiao-feng , Wang Yang-guo, Yao Yuan ,Gu Lin

 

A02: Exploration and growth of new crystal materials

Members: Chen Xiaolong, Guo Liwei, Wang Gang, Song Youting, Wang Wenjun, Jinshifeng, Xu Yanping

 

A03: Crystal Structure, Phase Transition and Structure-Property Relationships of Advanced Materials

Members: Liang Jing-kui, Li Jing-bo, Luo Jun, Chen Jing-ran,Liu Guang-yao

 

A05: Nano-Materials and Mesoscopic Physics

Members: Zhou Wei-ya,Xie Si-shen, Yan Xin-zhong, Wang Chao-ying, , Li Yin-yuan , Wang Yanchun

 

A06: Electron Microscopy on Functional Materials and Electron Crystallographic Image Processing

Members:Li Jian-qi, Li Fang-hua,Yang Huai-xin, Wang Yu-mei ,Ma Chao

 
Copyright © 2010 All rights reserved. Laboratory for Advanced Materials & Electron Microscopy, Institute of PhysicsChineseAcademy of Sciences.
Tel:86-10-82649359 Fax:86-10-62561422 E-mail: xjcl@iphy.ac.cn